Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

9 BL 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
9 BL 2

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Tunø

Max. bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt til rekreative og uddannelsesmæssige formål såsom lejrskole, feriekoloni, vandrerhjem, efterskole, mindre kursuscenter og lignende. Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn. Udnyttelse af rammen kræver dispensation fra Tunø-fredningen.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelsen gives en ydre udformning, der harmonerer med beliggenheden i en landsby, herunder ved valg af farver og materialer, og placeres med den længste facade parallel med gaden og i flugt med gadens øvrige bebyggelse. Uanset ovenstående kan der etableres de nødvendige transformerstationer og lignende mindre bygninger til områdets tekniske forsyning. Placering og udformning skal godkendes af Odder Kommune.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.