Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

9 F 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
9 F 2

Generel anvendelse
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Tunø

Max. bygningshøjde
3,5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Der må indenfor området kun opføres bygninger, som er nødvendige for campingpladsens drift (toilet- og vaskerum, kiosk, og lignende), en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen samt et antal campinghytter på højst 30 m² hver. Der bevares og etableres slørende beplantning omkring de enkelte afsnit af campingpladsen. Den eksisterende boldbane bevares.

Bebyggelsens omfang og udformning
Til udvendige bygningssider samt tagflader skal anvendes materialer og farver som efter byrådets mening ikke virker skæmmende.

Specifik anvendelse
Campingplads

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.