9 S 2 Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Plannavn
Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer
9 S 2

Generel anvendelse
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Tunø

Max. bebyggelsesprocent
15%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål. Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

Bebyggelsens omfang og udformning
Der må på hver enkelt ejendom højst opføres 1 sommerhus. Eksisterende sommerhusbebyggelse med udnyttet tagetage og en bygningshøjde på op til 6,5 m over terræn kan erstattes af lignende bebyggelse. Facadehøjde til overkant tag må maks. være 3 m målt fra niveauplan.