Anden planlægning

I kommuneplanen skal der redegøres for, hvordan den forholder sig til anden planlægning. Det vil sige, hvordan kommuneplanen harmonerer med den regionale vækst og udviklingsstrategi, visionerne for kommunesamarbejdet i Business Region Aarhus, områder reguleret af anden lovgivning og eventuelle arealreservationer efter sektorlove eller projekterings- og anlægslove. Desuden skal kommuneplanen tage afsæt i kommuneplanstrategien som den fremgår af Udviklingsplan 2014-18 for Odder Kommune.

Regional vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025 for Region Midtjylland

Vækst- og udviklingsstrategien er udarbejdet i et samarbejde mellem regionsrådet, vækstforum og partnerskabet bag samt KommuneKontaktRådet, som har valgt, at strategien skal fokusere på disse 4 områder:

  • Konkurrenceevne
  • Klima og ressourcer
  • Velfærd
  • Demografi, infrastruktur og geografisk balance.

Visionen er, at Region Midtjylland skal udvikle sig til internationalt anerkendt kreativt kraftcenter med stærke, selvbærende, kreative netværk. Videns- og innovationsniveauet skal øges, og der skal findes nye løsninger på tværs af de enkelte kommuners sektorer og kompetencer i såvel den private som i den offentlige sektor. 

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus er et tværkommunalt samarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Hedensted, Horsens og Aarhus Kommuner, som har den overordnede vision, at regionen skal udvikle sig til at være den ene af to ledende videns- og vækstcentre i Danmark. Kommunerne har godkendt et kommisorieum for samarbejdet og nedsat en styregruppe, som skal koordinere fælles planlægningsmæssige og økonomiske tiltag, der kan fremme øget synergi, viden, vækst og jobskabelse i regionen - tiltag der fremadrettet kan sætte sig spor i kommuneplanlægningen. 

Trafik

Midttrafik har udarbejdet en trafikplan for 2013-2017 for den midtjyske region i tæt samarbejde med Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. De dele af den regionale trafikplan, der vedrører Odder Kommune, er indarbejdet i kommuneplanen, som desuden redegør for Byrådets mål på trafikområdet. 

Letbanen Odder-Aarhus-Grenå kommer i drift i 2017. I Odder by vil letbanedriften betyde, at størstedelen af stationsområdet ikke længere er nødvendigt for banedriften, og at der kan gennemføres et byomdannelsesprojekt, som styrker forbindelsen mellem bymidten, det kommende letbanestop og VitaPark. Letbanedriften vil desuden medføre, at en del buslinjer tilknyttes letbanen, som bliver rygraden i den kollektive trafik til og fra Aarhus. Derfor skal der sikres gode omstignings- og parkeringsfaciliteter ved letbanens stoppesteder. 

Odder Kommune indfører flextursordning for at fremtidssikre tilfredsstillende tilbud om kollektiv trafik i tyndere befolkede områder. Målt på den enkelte tur er flexture dyre for kommunen, da de på trods af brugernes egenbetaling forudsætter et betydeligt kommunalt tilskud, men samlet set er der både økonomiske og betjeningsmæssige gevinster ved flextursordningen.

Odder Kommune har i de senere år investeret betydeligt i en opgradering af Hou Havn, og ifølge en udmelding fra Region Midtjylland er en forbedring af forbindelsen fra E45 til Hou Havn og dermed til Samsø en væsentlig samfundsopgave, som Odder Kommunes ikke bør løfte alene. Odder Kommune vil derfor fortsat arbejde for, at stat og region bidrager til en opgradering af denne del af landevej 445 inklusive de trafiksikkerhedsmæssigt nødvendige cykelstier. 

Samarbejde

Ud over samarbejdet med nabokommunerne, regionen m.fl. om letbanen og kommunesamarbejdet i Business Region Aarhus, deltager Odder Kommune i forskellige plansamarbejder med en bredere del af de øvrige 18 kommuner i Region Midtjylland. Eksempler herpå herpå er samarbejdet om Kulturby2017 og sammenhæng i Det Grønne Danmarkskort på tværs af grænserne til nabokommunerne.

Planstrategi for Odder Kommune

Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet på baggrund af Udviklingsplan 2014-18 for Odder Kommune, som også redegør for kommunens Agenda 21 strategi. Der er tale om en fuld kommuneplanrevision med fokus på blandt andet klima, byudvikling og infrastruktur, rejsning af ny skov af hensyn til grundvand og drikkevand og planlægning for alternative energiformer som fælles biogasanlæg og vindmøller. Herudover er Det Grønne Danmarkskort indarbejdet i revisionen, og der er foretaget ubetydelige ændringer i udpegningen af Natur og Potentiel Natur. Der fastlægges rammebestemmelser for en stor del af kommunens landsbyer, som skal sikre kulturmiljøer og bevaringsværdige bebyggelser og give mulighed for udvikling i et begrænset omfang, som passer til den enkelte landsbys størrelse og særpræg. Desuden udlægges der areal til en ny eksperimenterende boligform med fokus på bæredygtige fællesskaber i den østlige udkant af Odder by i tilknytning til Økologiens Have og i Assedrup i tilknytning til letbanestoppet. 

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Læs mere

Eksterne Links

Regional udviklingsplan 2012