Vindmøller

Retningslinjer

Områder til opstilling af vindmøller fremgår af kortet. Inden for hvert område skal der planlægges for opstilling af mindst 2 møller.

Inden opførelse af vindmøller i de enkelte områder skal der udarbejdes en lokalplan og en VVM-redegørelse med visualisering af projektet og møllernes samspil med andre vindmøller.

Vindmøllerne skal placeres i lige rækker med samme indbyrdes afstand samt have ensartet størrelse, udseende og omdrejningstal. Forholdet mellem rotordiameter og tårn skal som udgangspunkt være mellem 1:1,1 og 1:1,35. Det skal sikres, at naboer ikke udsættes for skyggekast fra vindmøller i mere end 10 timer om året beregnet som reel skyggetid. Farven på vindmøllerne skal være lys grå-hvid med et maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. Der må placeres et logo på vindmøllen, såfremt logoet ikke vurderes at fremtræde visuelt dominerende i forhold til omgivelserne og reklameformålet i øvrigt er af underordnet betydning.

Vindmøller skal i hvert område opstilles med tilstrækkelig indbyrdes afstand for at udnytte vindressourcen optimalt.

Inden for område 1.V.2 syd for Torrild kan opstilles maks. 3 møller med en maks. totalhøjde på 100 m.

Inden for område 1.V.3 vest for Ondrup kan opstilles maks. 6 møller med en maks. totalhøjde på 100 m eller maks. 3 møller med en maks. totalhøjde på 125 m.

Inden for område 8.V.2 ved Åkær kan opstilles maks. 3 møller med en maks. totalhøjde på 125 m.

Inden for område 8.V.3 ved Tendrup Vestermark kan opstilles maks. 2 møller med en maks. totalhøjde på 125 m. Etablering af vindmøller med en maks. højde på 125 m forudsætter, at boligen på ejendommen Oddervej 37 nedlægges, medmindre ejer selv bebor ejendommen. Det konkrete vindmølleprojekt med støjbidrag må ikke medføre en begrænsning på en evt. udvidelse af Elbæk Efterskole inden for landsbyafgrænsningen af Elbæk i henhold til kommuneplanen for Horsens.

Inden for område 8.V.4 syd for Hadrup kan opstilles maks. 3 møller med en maks. totalhøjde på 100 m.

Eksisterende vindmøller inden for områderne kan udskiftes, hvis det kan dokumenteres, at der sker en samlet forbedring i forhold til omgivelserne.

Husstandsmøller med en største totalhøjde på 25 m kan opstilles uden for vindmølleområderne ved fritliggende ejendomme i umiddelbar tilknytning til ejendommenes bygninger og efter en konkret landskabelig vurdering.

Vindmøller og husstandsmøller skal som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs Energinet.dk's jordkabelanlæg.

Vindmøller og husstandsmøller skal som minimum placeres i en afstand på vindmøllens totalhøjde fra respektafstanden til Energinet.dk's luftledningsanlæg.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at vindmøllernes indbyrdes placering og udseende afpasses, at vindmøllerne opstilles under hensyntagen til landskabet og nabobeboelser, samt at den første vindmølle ikke hindrer eller forringer muligheden for at udnytte resten af området optimalt.

Redegørelse

Der kan kun opstilles nye vindmøller inden for områder, der er udlagt som vindmølleområder i kommuneplanen. Opstilling uden for kommuneplanens vindmølleområder kræver supplerende planlægning og udpegning. Med denne planperiode udtages et eksisterende vindmølleområde ved Torrild.

Den bestemte sikkerhedsafstand til Energinet.dk's jordkabelanlæg skal sikre, at møller ikke påfører skader på kabelanlægget ved lynnedslag. Den bestemte sikkerhedsafstand til Energinet.dk's luftledningsanlæg skal sikre, at placering af møller ikke medfører kollision med luftledningsanlægget.

Vindmølleområder

Der er udlagt 5 vindmølleområder. Områderne er beliggende ved Torrild, Ondrup, Åkær, Tendrup Vestermark og Hadrup. Udnyttelse af områderne vil betyde en samlet reduktion af CO2 på mellem 41.000 – 71.000 tons/år, hvilket modsvarer mellem 11.000 – 22.000 husstandes årlige forbrug af strøm.

En del af vindmølleområde 1.V.3 ved Ondrup er omfattet af fredning af arealer ved Rathlousdal. Etablering af vindmøller inden for denne del af området forudsætter en dispensation fra fredningen.

Det tidligere område 8.V.1 syd for Hadrup udgik i tidligere planperiode. I stedet er oprettet et nyt område 8. V. 4 syd for Hadrup, forinden området kan udnyttes, skal de eksisterende møller være nedtaget.

Vindmølleområde 8.V.2 ligger i umiddelbar nærhed af kulturmiljøet Åkær Gods. Set fra øst mod vest opleves landskabet åbent og vidstrakt med herregårdsbebyggelsen som den centrale bebyggelse og en baggrund af større og mindre skovområder. Arealerne anvendes som landbrugsland, og det er vurderet, at vindmøller kan indgå som en del af produktionsmiljøet. Det er ligeledes vurderet, at en vindmøllehøjde under 125 m ikke vil forstyrre kulturmiljølandskabet væsentligt.

Vindmølleområde 8.V.3 støder direkte op til kulturmiljøet Aggestrup i Horsens Kommune. Aggestrup er en lille velbevaret torp-landsby med 4 gårde. Arealerne anvendes som landbrugsland, og det er vurderet, at vindmøller kan indgå som en del af produktionsmiljøet. Det er ligeledes vurderet, at en vindmøllehøjde under 125 m ikke vil forstyrre kulturmiljølandskabet væsentligt.

Vindmølleområderne er udpeget med respekt for alle væsentlige hensyn i det åbne land. Derudover er det som udgangspunkt søgt, at friholde kystnærhedszonen fra vindmøller for at værne om det åbne kystlandskab og sommerhusområderne.

Tilsvarende er de nye vindmølleområder som hovedregel placeret i en større afstand end 1 km fra Odder, Hov, Gylling, Ørting, Hundslund og Saksild. Målet er at bevare et åbent landskab omkring de større byer, så der fortsat er en klar grænse mellem det åbne land og byzonen.

Opstilling af vindmøller skal ske på baggrund af en lokalplan og VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg, der redegør for de konkrete landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og jordbrugsmæssige interesser samt for påvirkninger med støj og skyggekast på nabobeboelser. Lokalplanerne vil blive tillagt bonusvirkning, så de erstatter landzonetilladelser.

Ved realisering af den første vindmølle eller ved udskiftning af en vindmølle i et område skal det påvises, at det samlede støjbidrag fra alle de tilladelige vindmøller i området kan overholde miljøministeriets støjkrav. Det betyder, at der kræves et tillæg til kommuneplanen for at opstille én eller flere vindmøller på et nyt sted og for at udskifte en gammel mølle med en ny og større på samme sted.

Eneste undtagelse er husstandsmøller og de tilfælde, hvor der er en særlig begrundelse som f.eks. havari, brand eller lynnedslag. I de tilfælde har ejeren en berettiget forventning om at kunne få tilladelse til at opstille en ny vindmølle på samme sted magen til den oprindelige.

Vindmølleområde 1.V.1. ophæves

Inden for rammeområde 1.V.1 beliggende ved Krogstrupvej vest for Torrild er der etableret 3 vindmøller med en maks. totalhøjde på 75 m. Vindmøllerne er af ældre dato og produceres ikke længere. Det er derfor vurderet, at der ved udskiftning af møllerne ikke kan ske en samlet forbedring i forhold til omgivelserne, hvorfor vindmølleområdet udtages af kommuneplanen. Det betyder, at når møllerne er udtjente skal de fjernes i henhold til bestemmelserne i lokalplan 1082.

Vindmøllecirkulæret

Miljøministeriets cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller fastlægger:

  • Der må kun opstilles vindmøller inden for de udpegede områder.
  • Vindmøller må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totale højde.
  • Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig.

VE - loven

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder 4 ordninger, der skal fremme produktionen af vedvarende energi fra vindmøller: værditabsordningen, køberetsordningen, den grønne ordning og garantiordningen.

Værditabsordningen giver mulighed for erstatning til naboer, hvor der kan påvises et værditab ved etablering af vindmøller.

Køberetsordningen sikrer, at fastboende inden for en afstand på 4,5 km fra vindmøllerne tilbydes mindst 20 % af andelene i et vindmølleprojekt. Findes der ikke afsætning i nærområdet, skal andelene udbydes til alle myndige borgere bosat i kommunen.

Den grønne ordning er en pulje der administreres af Energinet. I den grønne fond øremærkes 88.000 kr. for hver installeret MW ved nettilslutning af vindmøller. Puljen kan søges af kommunen og bruges til anlægsarbejder, der styrker landskabelige og rekreative værdier samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger. Det er Byrådets hensigt, at puljen anvendes i de lokalsamfund, der berøres i forbindelse med etablering af nye vindmølleområder.

Garantiordningen indeholder en garantifond for lokale vindmølleprojekter. Garantien er på op til 500.000 kr. til de forudgående undersøgelser og planarbejdet.

Udskiftning af gamle møller

Nye vindmøller kan kun placeres i de udpegede områder. Det gælder også en ny mølle, som erstatter et antal eksisterende møller. Byrådet vil medvirke til en sanering, hvor gamle uheldigt placerede møller erstattes af mere effektive og hensigtsmæssigt placerede møller.

Hensyn til naboer

Vindmøller udsender støj i form af maskinstøj og vingesus. Gældende grænseværdier for støj ved nærmeste nabo skal overholdes. Vindmøller skal anmeldes til kommunen efter miljøstyrelsens bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Udgangspunktet i vejledningen er, at der skal være en afstand på 4 x vindmøllens totalhøjde til nærmeste bolig i det åbne land. Byrådet kan stille skærpede krav om sikkerhedsafstand.

Det skal sikres, at ingen nabobeboelse bliver ramt af skygger fra møllevinger i mere end 10 timer i løbet af et år beregnet som reel skyggetid.

Hensyn til landskabet

Byrådet vil tage vidtgående landskabelige hensyn ved lokalplanlægning af vindmølleområderne. Der vil som hovedregel blive lagt vægt på at friholde områder af landskabelig interesse. Møllernes størrelse betyder dog, at møller uden for områder af landskabelig interesse kan påvirke landskabsoplevelsen inden for disse.

Hensyn til landbrugsdriften

Ved lokalplanlægning skal der tages hensyn til den fortsatte landbrugsdrift. Det kan f.eks. gøres ved at placere møllerne langs markveje eller markskel.

I overensstemmelse med praksis ved administration af planlovens landzonebestemmelser vil der endvidere altid blive stillet krav om, at en vindmølle inkl. fundamentet indtil mindst 1 m under naturligt terræn fjernes senest et år efter, at brugen af vindmøllen er ophørt.

Hensyn til naturen

Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer hindrer opførelse af vindmøller inden for 300 m fra strande, 100 m fra fortidsminder, samt 300 m fra kirker. I betragtning af møllernes størrelse kan det dog nogle steder være hensigtsmæssigt at holde en væsentligt større afstand.

EF-fuglebeskyttelsesområder skal friholdes for vindmøller. Ved udpegning af nye vindmølleområder inden for påvirkningszonen af et EF-fuglebeskyttelsesområde skal der afhængigt af de eventuelt berørte fuglearter redegøres for vindmøllernes eventuelle påvirkning af fuglelivet.

Kulturhistorie

Bevaringsværdige kulturmiljøer skal beskyttes. Inden for de bevaringsværdige kulturmiljøer, må der ikke etableres anlæg, der kan forringe kulturmiljøets tilstand eller oplevelsesværdi.

Inden for de udpegede kirkeindsigtsområder gælder, at anlæg og bebyggelse ikke må sløre kirkens nærmeste omgivelser eller oplevelsen af kirken fra det åbne land. Man skal her være opmærksom på, at vindmøller i kraft af deres størrelse kan få konsekvenser for oplevelsen af kirken - også med en placering uden for det udpegede kirkeindsigtsområde.

Tekniske anlæg, flyvesikkerhed m.v.

Ved etablering af vindmøller inden for et område, der berører en overordnet radiokæde- og telefonforbindelse, skal der fortsat sikres gode sendeforhold. Dette gælder konkret område 8.V.2 ved Åkær, der aktuelt berører en radiokæde- og telefonforbindelse.

Vindmøller på 100 m og højere skal anmeldes til statens luftfartsvæsen. Inden møllerne opstilles, skal der være udstedt en attest om, at den hindring, møllerne udgør, ikke skønnes at udgøre en fare for flyvesikkerheden. Attesten vil være betinget af krav om lysmarkering af vindmøllerne.

Af sikkerhedshensyn skal der holdes afstand til højspændingsledninger og naturgasledninger. Vindmøllers mindste afstand til de overordnede veje er 1 gange vindmøllens totalhøjde. Vejdirektoratet kan dog fremkomme med en specifik begrundelse for, at vindmøllen skal rykkes længere tilbage fra vejen, nemlig indtil en afstand af 1,7 gange møllens højde.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.