Om kommuneplanen

Velkommen til Kommuneplan 2017-2029

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er grundlaget for kommunens planlægning. Kommuneplanen gælder i 12 år. Denne kommuneplan gælder således til 2029.

Kommuneplanen omfatter hele kommunen. Den beskriver dels Byrådets mål for udviklingen - f.eks. befolkningsudvikling og serviceniveau - dels Byrådets mål for den fysiske planlægning, f.eks. hvordan byerne skal vokse, fordelingen af boliger, erhvervsudvikling, overordnet trafikbetjening, naturbeskyttelse, landbrug osv.

Hvordan udarbejdes kommuneplanen?

Byrådet skal inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode på fire år offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen - en plan- og Agenda 21 strategi. Strategien udarbejdes på grundlag af en planberetning – Planberetning 2014 for Odder Kommune - der giver et overblik over, hvad der er sket på planområdet siden sidste revision af kommuneplanen.

I forbindelse med vedtagelsen af strategien skal Byrådet tage stilling til, om kommuneplanen skal revideres helt eller delvist eller genvedtages. Vedtager Byrådet, at revidere kommuneplanen helt eller delvist, skal denne revision være tilendebragt og vedtaget inden udgangen af valgperioden på 4 år.

En fuld revision af kommuneplanen foretages, når Byrådet ønsker, at alle de emner, der ifølge planloven skal behandles i kommuneplanen, inddrages i arbejdet. I perioderne mellem de lovbestemte kommuneplanrevisioner ændres kommuneplanen ved hjælp af tillæg, der typisk vedtages i forbindelse med lokalplaner.

Kommunen har pligt til at virke for kommuneplanen, mens den enkelte borger ikke er direkte forpligtet af planen.

I sin planstrategi "Udviklingsplan 2014-18" har byrådet besluttet, at kommuneplan 2017-2029 er en fuld revision.

Hvad består kommuneplanen af?

Ifølge planloven skal en kommuneplan bestå af:

  • En hovedstruktur der angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.
  • En række retningslinjer for arealanvendelse. Det vil sige detaljerede bestemmelser for de begrænsninger og muligheder, der er for at anvende bestemte arealer til forskellige formål. Retningslinjerne kan dække store dele af kommunen, og et enkelt område kan være omfattet af flere retningslinjer.
  • Rammer for lokalplanlægningen. Det vil sige detaljerede bestemmelser for, hvor der må bygges hvad – boliger, erhverv og lignende – og for hvor tætte, høje og store bebyggelser må være.

Desuden skal kommuneplanen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger. Det vil sige en redegørelse, dels for hvorfor retningslinjer og rammer ser ud, som de gør, dels for hvordan kommuneplanen harmonerer med den overordnede planlægning og relevante lovgivning.

Endelig skal der foretages en miljøvurdering af kommuneplanen i henhold til lov om miljøvurdering.

Hvordan er kommuneplanen opbygget?

Kommuneplan 2017-2029 består ud over afsnittet om "Baggrund" af:

  • Mål for udvikling
  • Byggeri og infrastruktur
  • Land og vand

Under hovedoverskriften "Mål for udvikling" finder du temaerne "Befolkning og service", "Byområder" og "Det åbne land". "Befolkning og service" indeholder Byrådets mål for befolkningsudvikling og serviceniveau f.eks. for børn, unge og ældre. "Byområder" og "Det åbne land" indeholder Byrådets målsætninger for den fysiske planlægning og administration af det åbne land. Disse mål er konkretiseret i retningslinjer og rammer - under "Byggeri og infrastruktur" og "Land og vand".

Under hovedoverskriften "Byggeri og infrastruktur" finder du således konkrete bestemmelser om vejudbygninger, hvilke byer der skal vokse, samt hvordan erhvervslivet og detailhandlen kan udvikle sig. Desuden finder du rammerne for lokalplanlægningen. Det vil sige bestemmelser for hvor, hvordan, hvornår og hvor meget, der må bygges i de konkrete områder.

Under hovedoverskriften "Land og vand" finder du retningslinjerne for det åbne land. Det vil sige f.eks. bestemmelser for hvilke landskaber og naturområder, der skal værnes om og hvordan.

Under "Find området" kan du søge i kommuneplanen på adresse, matrikel nr., plannummer eller kort.

Under "Brugervejledning" kan du se opbygningen af kommuneplanens hjemmeside og hvordan du finder rundt i den.

Under "Print siden" kan du udskrive den side, som du er inde på.

Under "Print planen" kan du udskrive hele eller dele af kommuneplanen.

Under "Status og proces" i højre margin kan du finde oplysninger om, hvor langt vi er i processen med vedtagelse af kommuneplanen.

Under "Læs mere" i højre margin finder du relevante links, samt en "Tilbage" knap som sender dig tilbage til forrige side.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.