Landbrugsområder

Retningslinjer

Landbrugsområderne fremgår af kortet.

Begrebet landbrugsområder er identisk med særligt værdifulde landbrugsområder, jf. planlovens § 11a.

Landbrugsområderne skal så vidt muligt forblive i landbrugsdrift. 

Landbrugsarealer kan kun inddrages til ikke-landbrugsmæssige formål, hvis arealerne har begrænset betydning for landbruget, eller hvis en samlet vurdering viser, at den givne anvendelse mest hensigtsmæssigt kan placeres i et landbrugsområde.

Ved udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af arealer og bygninger skal der tages særligt hensyn til landbrugsmæssige interesser.

Mængden af natur, økologiske forbindelser, levende hegn og småbiotoper af værdi for det vilde dyre- og planteliv bør opretholdes og nye etableres, hvor det kan ske uden væsentlig gene for landbrugsdriften.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at forbeholde landbrugsjorderne til landbrugsformål. Forbruget af areal til formål, som udelukker landbrugsdrift, skal begrænses, og ved anden disponering skal der tages hensyn landbrugsdriften.

Redegørelse

Landbrugsområderne omfatter landbrug, gartnerier og skove. Hovedparten udgøres af landbrugsjord i omdrift, der dyrkes med etårige afgrøder. Landbrugsområderne er fortsat den mest dominerende arealanvendelse i det åbne land og udgør ca. 55 % af kommunens areal. Der ud over udgør skov ca. 13 % af arealerne.

Prioriteringen af landbrugsinteresserne skal og kan ikke udelukke varetagelsen af miljømæssige hensyn som beskyttelse af grundvand, overfladevand og natur. En del af landbrugsområderne er udpeget til mulig skovrejsningsområder af hensyn til grundvandsbeskyttelse, øget biodiversitet og klimaforhold.

Driftsnødvendigt landbrugsbyggeri m.v.

Landbrugsdriften er højt prioriteret i det åbne land. Det gælder i landbrugsområderne og de områder, der dyrkes, men som på sigt vil overgå til andre formål eksempelvis byvækst eller natur. I lovgivningen er særlige regler for driftsmæssigt nødvendigt byggeri og anvendelser til landbrugsformål.

Landbrugets driftsbygninger og driftsanlæg skal placeres under iagttagelse af hensyn til de lokale forhold, herunder naboer, landskab og natur.

Godkendelse af husdyrbrug

Ved godkendelse efter husdyrloven af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug foretages en konkret vurdering af det ansøgte projekt med henblik på at kortlægge eventuelle påvirkninger af natur og miljø. Med udgangspunkt i den konkrete vurdering af projektet udarbejdes en miljøgodkendelse med vilkår for anlæg og arealer. 

Andre arealanvendelser
Der vil ske et vist forbrug af landbrugsjord til andre formål. Byerne vokser, der udlægges veje og etableres tekniske anlæg, som mest hensigtsmæssigt placeres uden for byerne.

Når landbrugsjorder overgår til ikke-landbrugsmæssige formål lægges vægt på:

  • At de bedst egnede landbrugsjorder bevares.
  • At der ikke forbruges mere landbrugsjord end nødvendigt.
  • At der i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendomme, deres beliggenhed, arealbehov til udspredning af husdyrgødning og investeringer.
  • At der sikres passende afstand til eksisterende landbrug og ny bebyggelse, så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.
  • At der bevares større samlede landbrugsområder.

For landbrug med husdyrproduktion har Byrådet besluttet, at der som hovedregel ikke må placeres nye boliger inden for en afstand af 300 meter til landbruget. Landbrug sidestilles dermed med klasse 6-virksomheder. Endvidere har Byrådet vedtaget, at miljøpåvirkningen fra husdyrproduktioner på evt. nye boliger også skal vurderes i zonen fra 300 m til 500 m fra landbruget. Se link i ”Læs mere boksen”: ”Bolig og Erhverv”.

Når større arealer inddrages til ikke-landbrugsmæssige formål gælder, at hvor der er alternative muligheder for lokalisering, bør en konkret prioritering af landbrugsområderne indgå i grundlaget for den endelige udpegning.

Naturindhold

Retningslinjerne indeholder en henstilling til landbruget om at sikre og udbygge naturindholdet i landbrugsområderne. Vilde dyr og planter i landbrugsområderne er afhængige af mindre, udyrkede arealer som levesteder. Vandløb, søer, heder, moser, overdrev, ferske enge og strandenge af en vis størrelse er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens regler. Men også mindre vandhuller, små beplantninger, levende hegn, alléer, grøftekanter og dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb kan fungere som skjul og "trædesten", der giver vildtet mulighed for at komme fra et naturområde til et andet.

I dele af Odder Kommune dyrkes landbrugsarealerne intensivt. Her er antallet både af større naturområder og små biotoper begrænset.

Information om landbrugsområder

Byrådet vil gennem information og vejledning fremme, at landbruget frivilligt understøtter naturtilstanden ved at bevare eksisterende og etablere nye små biotoper.

Det kan være vanskeligt at få overblik over hvilke muligheder og restriktioner, der gælder for de enkelte områder. I miljøportalen kan bl.a. hentes oplysninger, om en ejendom er beliggende i et område, hvor det er muligt at få tilskud til miljøvenlig landbrugsdrift eller til skovrejsning.

Råstoffer

Region Midtjylland har udarbejdet en råstofplan, som indeholder retningslinjer for den fremtidige råstofindvinding i regionen. Planen udpeger råstofinteresseområder og råstofgraveområder. Råstofgraveområder skal som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding. I Odder Kommune er der udpeget et råstofgraveområde ved Trustrup, der fremgår af kortet ovenfor.

Det er Region Midtjylland, der meddeler tilladelse til råstofindvinding på nærmere vilkår, herunder efterbehandling af råstofgraven.

Det er fortsat Odder Kommune, som har myndighedsopgaven på en lang række af de afgørelser, som skal indgå i en indvindingstilladelse - f.eks. i forhold til Vejloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven og Vandforsyningsloven.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.