Trafik

Mål

Byrådet:

 • Vil arbejde for, at den trafikale infrastruktur sikrer hurtige og effektive forbindelser både internt og eksternt i forhold til Odder Kommune.
 • Vil arbejde for, at nye vejforløb placeres og udformes, så de understreger landskabet og bidrager til nye grønne miljøer.
 • Vil arbejde for at skabe optimal sammenhæng mellem byudvikling og mobilitet.
 • Vil arbejde for, at øge trafiksikkerheden på eksisterende veje og stier, samt tænke trafiksikkerhed ind ved planlægning af nyanlæg.
 • Vil arbejde for at styrke den kollektive trafik ved at fortsætte arbejdet med realisering af letbanen til aflastning af Århusvej.
 • Vil arbejde for at bedre tilgængeligheden til den kollektive trafik for gangbesværede, folk med barnevogn m.fl.

Redegørelse

Infrastrukturen har stor betydning for udviklingen i kommunen. Det gælder virksomhedernes konkurrenceevne, befolkningens adgang til arbejdspladserne og den offentlige og private service. Det er derfor vigtigt, at der skabes og fastholdes gode og effektive vej-, tog-, bus- og færgeforbindelser.

Veje

Det er vigtigt, at det samlede vejnet understøtter by- og erhvervsudviklingen. Det sker ved at skabe gode vejforbindelser såvel internt i kommunen som til de omkringliggende byer, hvor en stor del af kommunens borgere arbejder.

Tilsvarende er det vigtigt ikke mindst af hensyn til erhvervslivet, at det er relativt let at komme til motorvejsnettet. Der skal derfor arbejdes på at skaffe bedre forbindelser til E45, både i nord og sydgående retninger. Grobshulevej i 2014 - 2015 udvidet for at aflaste Kongshusvej gennem Rathlousdal Allé og forbedre adgangen til og fra industriområdet i Odder Nord samt de nye byudviklingsområder i Odder Vest.

Endvidere vil Byrådet aktivt arbejde for at påvirke de statslige infrastrukturinvesteringer, således at adgangen til omverdenen forbedres ikke mindst gennem etablering af en forbindelse over Kattegat. Dette gøres blandt andet ved at Odder Kommune deltager aktivt i Business Region Aarhus.

Endelig skal der arbejdes med at forbedre trafikafviklingen i Odder midtby.

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerheden skal forbedres på de eksisterende veje og stier. Det skal være sikkert at færdes i trafikken for alle ikke mindst børnene. Byrådet har derfor udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for at nedbringe antallet af uheld samt øge trygheden for alle de bløde trafikanter (cyklister, gående m.fl.).

I trafiksikkerhedsplanen har Byrådet fokus på flere indsatsområder, men i første omgang er fokus rettet mod initiativer, der kan forbedre trafiksikkerheden på alle kommunens skoleveje. Initiativerne vil omfatte fysiske forbedringer på vejene, kampagner, færdselsundervisning og kontrol, herunder hastighedskontrol.

Kollektiv trafik

Hyppige og hurtige forbindelser med den kollektive trafik til de større byer har stor betydning for bosætningen for en kommune som Odder. Det er således vigtigt, at kommunens borgere kan gøre brug af de kollektive trafiktilbud af hensyn til dels arbejdskraftens mobilitet, dels borgernes behov for at komme til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Der skal derfor arbejdes for gode og direkte kollektive trafikforbindelser både regionalt og lokalt. Der skal arbejdes for at sikre en koordinering af ruter og køreplaner for Aarhus letbane, regionale busruter, lokale busruter, bybus og færger.

Målet er at gøre den kollektive trafik til et godt alternativ til privatbilismen og derved få flere til at benytte den, så trafikbelastningen på vejene mindskes og de heraf afledte miljøeffekter - CO2 udledningen.

Den kollektive trafik i Odder Kommune omfatter:

 • Regionale busruter mellem Odder og Århus – Horsens - Skanderborg.
 • 7 lokalruter der betjener lokalområdet og folkeskolerne.
 • 3 bybusruter, der kører på alle hverdage i Odder by.
 • Teletaxa-ordning mellem Gylling og Odder, samt mellem Alrø og Amstrup området.
 • Støttet flextur til 4 kr. pr. km i hele oplandet til Odder , med 3 knudepunkter i Odder: Stationen, Spektrum og Vestermarkskolen.

Odder Kommune vil sammen med Midttrafik søge at skabe god sammenhæng mellem de lokale kollektive trafikforbindelser og de regionale ruter, så behovet for forbindelser såvel internt i kommunen som ud af kommunen tilgodeses. Der skal i den forbindelse tages højde for, at kommunens tyndt befolkede områder og små byer er rimeligt dækket. Ændringer i busruter og kørselsomfang besluttes løbende i forbindelse med køreplanlægningen.

I 2012 blev Grenå- og Odderbanen koblet sammen og banen blev samtidig omdøbt til Aarhus nærbane. I dag hedder den Aarhus letbane og det forventes at 1. etape af letbane for Aarhusområdet, herunder banen i Odder Kommune, er klar til drift i 2017.

Letbanen vil give borgerne i Odder direkte forbindelse dels til Aarhus centrum, dels til store arbejdspladser og undervisningsinstitutioner. F.eks. Aarhus Universitetshospital i Skejby og erhvervsområderne i Lisbjerg.

Letbanen vil få endestation i Odder midtby og dermed tæt på boliger og erhverv, samt med direkte adgang til diverse busser.

Det er et mål for Byrådet at få flyttet så meget trafik som muligt fra Århusvej over på letbanen. En forudsætning herfor er, at der er let og direkte adgang fra boliger og erhverv til letbanen, samt at der er gode p-forhold for cykler og biler. Det gælder både i centrum af Odder by og fra de øvrige standsningssteder for letbanen ud af Odder by: Parkvej, Rude Havvej og Assedrup.

På sigt skal letbanen udbygges til omegnskommunerne.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.