Bolig og erhverv

Retningslinjer

Virksomheder klassificeres i henhold til afstandsklasserne som angivet i skemaet i redegørelsen.

Virksomheder bør ikke lokaliseres inden for en given afstand til forureningsfølsom arealanvendelse. Afstanden tager udgangspunkt i redegørelsens skema over virksomhedsklassifikation.

Der kan ikke ske ændring eller etablering af husdyrproduktion, hvis det medfører begrænsninger for udnyttelsen af udlagte arealer til byvækst.

Ny beboelse inden for 300 meter til husdyrproduktion skal så vidt muligt undgås.

Ny beboelse beliggende i områder fra 300 meter til 500 meter fra husdyrproduktion skal vurderes for miljøpåvirkninger fra husdyrproduktionen.

Afstanden er den fysiske afstand med udgangspunkt i eksisterende stalde med en husdyrproduktion til en ny beboelse i det åbne land. Afstanden måles fra sokkelkant til sokkelkant.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at undgå konflikter mellem virksomheder og forureningsfølsom arealanvendelse.

Forureningsfølsom arealanvendelse er boliger, sommerhuse, institutioner, kolonihaver m.m.

Redegørelse

Miljøministeriet har vurderet, hvor langt der bør være mellem forskellige typer af virksomheder og forureningsfølsomme formål. Ministeriet har udarbejdet nedenstående virksomhedsklassifikation over anbefalede afstande fra boligområder, institutioner m.m. til forskellige typer af virksomheder fordelt på syv klasser.

Klasse Afstand i m Virksomhedstype
1 0 Forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik.
2 20 Bogbinderier, elektronikværksteder og f. eks. laboratorier.
3 50 Håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder.
4 100 Levnedsmiddelfabrikker og mindre overfladebehandlende virksomheder, herunder autolakerer.
5 150 Maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder.
6 300 Asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker samt jernstøberier.
7 500 Medicinal- og pesticidproduktion samt kraft- og stålvalseværker.

Baggrund for klassifikationen

Klassifikationen er fastsat som de afstande, der skønnes at være nødvendige mellem de pågældende virksomhedstyper og boliger, hvis det skal undgås, at boligerne påføres væsentlige gener, eller at virksomheden senere kan blive stillet over for nye, skærpede miljøkrav. Overholdes minimumsafstandene, vil der være en rimelig sikkerhed mod ulemper i de omkringliggende forureningsfølsomme områder. De angivne afstande bygger på erfaringer med virksomhedsklassernes miljøbelastning.

Klassifikationen er fastsat med henblik på at minimere gener i form af støj og ufarlige udslip af forureninger (især lugt). Den dækker ikke vurdering af uheldssituationer som eksempelvis brand eller eksplosion. Med hensyn til sundhedsskadelig luftforurening er miljøstyrelsens vejledende krav, at der overalt skal være en god luftkvalitet. Derfor er det forhold ikke en lokaliseringsparameter.

Æstetiske og landskabelige konsekvenser er hverken dækket af klassifikationen eller af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Klassificeringen skønnes at gælde for en typisk virksomhed i den pågældende branche, idet nogle virksomheder er placeret i flere af klasserne. Det skal illustrere, at der er stor variation inden for virksomhedstypen.

Der kan forekomme konkrete situationer, der berettiger til en anden klassificering end den angivne. Eksempelvis kan en virksomhed foretage forebyggende forureningsbegrænsende foranstaltninger ud over det normale (lovkravet). I så fald kan afstanden til boliger efter en konkret vurdering reduceres for den pågældende virksomhed. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed, der er mere end normalt belastende, højere. Det vil sige, pålægge den et skærpet afstandskrav, altså kræve at den placeres i større afstand fra forureningsfølsomme formål end normalt.

En fravigelse af de angivne afstandskrav i klassifikationen kan kun ske på baggrund af oplysninger om, at den faktiske forurening i den konkrete situation er lavere end gennemsnitligt for den pågældende branche.

Landbrug med husdyrproduktion og beboelse

Ved planlægning af ny beboelse skal der foretages en vurdering i forhold til omkringliggende husdyrproduktioner.

For landbrug med husdyrhold har Byrådet endvidere besluttet, at der som hovedregel ikke må placeres nye boliger inden for en afstand af 300 m til landbruget. Landbrug sidestilles dermed klasse 6-virksomheder.

Endvidere har Byrådet vedtaget, at miljøpåvirkningen fra husdyrproduktioner på evt. nye boliger også skal vurderes i zonen fra 300 m til 500 m fra landbruget.

Som det fremgår af retningslinjerne omfatter afstandskravet alle landbrugsbygninger med dyr i og afstanden måles mellem sokkelkanterne på de pågældende bygninger.

Ved ændringer i en husdyrproduktion skal der foretages en vurdering af miljøkonsekvenser for beboelser. Miljøkonsekvenser, der skal vurderes, er lugt, støv, støj, fluer, trafik m.m. Hvis der er tale om øgede gener, skal tiltag til nedbringelse af gener tilvejebringes. Hvis projektet herefter ikke har væsentligt øgede gener for nabobeboelse, kan projektet godkendes.

 

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.