Veje

Retningslinjer

Reserverede arealer til anlæg af veje, forlægninger og større udvidelser fremgår af kortet.

Nye veje skal placeres og udformes, så der tages videst muligt hensyn til miljøet, naturen og landskabet.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at reservere de nødvendige arealer til udbygning af kommunens vejnet.

Redegørelse

Kortet viser det principielle forløb af nye veje, større udvidelser og forlægninger. Der vil i forbindelse med den videre planlægning blive forhandlet med de involverede parter om den detaljerede linjeføring.

Vejprojekterne omfatter både veje, som Byrådet har til hensigt at anlægge inden for den kommende planperiode, samt veje som Byrådet har til hensigt at anlægge inden for et længere tidsperspektiv.

I forrige planperiode i 2014-2015 blev Grobshulevej udvidet m.v. Vejudvidelsen blev gennemført for at opgradere Grobshulevej, så vejen fremover kan forbinde Odder vest med Kongshusvej. Udvidelsen omfattede desuden cykelstier langs hele Grobshulevej samt i de 2 rundkørsler på Kongshusvej og Snærildvej.

Vejprojekterne omfatter:

  • Århusvej - Rådhusgade: Etablering af tredje spor med svingbaner. Projekterne etableres løbende.
  • Snærildvej trafiksaneres mellem Vennelundsvej og Vestermarken, samt etablering af cykelstier mellem rundkørslen ved Grobshulevej og Vestermarken.
  • Nordlig forbindelsesvej: Den vestlige forbindelsesvej (Grobshulevej) videreføres til Århusvej.
  • Ny forbindelsesvej ved Torrild mod mod Horsens og E45 (syd).
  • Østlige forbindelsesvej: Ny forbindelsesvej øst om Odder mellem Horsensvej og Århusvej via Houvej.
  • Houvej ved Havnen, trafiksanering af krydset Houvej - Strandvej - Færgehavnen - Havnepladsen.

Ud over ovenstående vejprojekter må det forventes, at nogle af de bestående veje skal forbedres. Retningslinjerne forhindrer derfor ikke andre mindre udvidelser og reguleringer på samtlige eksisterende veje.

VVM

Vejanlæg, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet, kan kun realiseres på baggrund af et kommuneplantillæg og en redegørelse for anlæggets virkninger på miljøet – en såkaldt VVM-redegørelse.

Der skal altid udarbejdes VVM-redegørelse for nye motorveje, motortrafikveje, firsporede veje og udvidelse af tosporede veje til fire spor (mindst 2 km), samt for overordnede veje gennem områder, der i kommuneplanen eller anden overordnet planlægning er udlagt til naturområder.

Der skal udarbejdes VVM-redegørelse for andre vejprojekter end de nævnte, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.