Landdistriktsudvikling

Mål

Byrådet:

  • Vil fastholde og fremme levende landdistrikter.
  • Vil arbejde for at skabe klare og harmoniske overgange mellem byerne og det åbne land.
  • Vil arbejde for at værne om smukke bymiljøer ved at indpasse nyt byggeri under hensyntagen til byernes proportioner og karakter så landsbyers samlede helhed bevares.
  • Vil arbejde for at styrke oplevelsen af visuelt sammenhængende vejforløb gennem de mindre byer.
  • Vil understøtte mulighederne for at bo i kommunens mindre byer og landdistrikter ved at sikre bomuligheder og plads til lokalt forankrede mindre erhverv i de fem lokalcentre.
  • Vil sikre at byggeri og anlæg i landzone som udgangspunkt etableres i tilknytning til eksisterende byer, medmindre der er tale om byggeri og anlæg til jordbrug.
  • Vil sikre udvikling og bevaring af udpegede kulturmiljøer i landdistrikter.

Redegørelse

Et væsentligt karaktertræk ved Odder Kommune er landområderne med de mange små landsbyer beliggende tæt i landskabet.

Ud af de omtrent 22.130 indbyggere, der er i kommunen, bor ca. 6.470 på landet og i de afgrænsede landsbyer i landzone. Med afgrænsningerne har Byrådet tilkendegivet, om og hvor meget landsbyerne evt. kan vokse.

Landområderne og landsbyerne repræsenterer landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, der er med til at gøre kommunen til et attraktivt sted at bo. Derfor er det vigtigt, at bosætningen på landet sker i respekt for stedets kulturmiljøer samt de landskabelige og naturmæssige værdier.

Det indebærer, at nye boliger så vidt muligt skal opføres inden for de afgrænsede landsbyer. Derved sikres en klar overgang mellem land og by opretholdt. Desuden er det vigtigt, at nye huse, til- eller ombygninger sker med en placering og udformning, som passer ind i det eksisterende miljø og dermed understøtter landsbyernes oprindelige struktur.

Assedrup, Balle, Bjerager, Bovlstrup, Dyngby, Falling, Fensten, Fillerup, Nølev, Neder Randlev, Over Randlev, Oldrup, Sondrup, Torrild, Tunø By og Ålstrup er afgrænsede byer, hvor der kan ske en begrænset udvikling. I enkelte byer som Torrild og Assedrup kan der ske en udvikling med op til 10 boliger på 4 år. Der er fastlagt rammebestemmelser for hver af de afgrænsede landsbyer, som udover at udlægge dem til blandet bolig- og erhvervsformål, skal sikre, at der kan lokalplanlægges for en tilpasset udvikling under hensyn til landbymiljøernes bebyggelsesmønster, skala, særlige karakteristika og bevaringsværdier.

I 2010 blev den Lokale AktionsGruppe – LAG-Odder – dannet. LAG-Odder har til formål, at forbedre levevilkår og skabe arbejdspladser på landet med udgangspunkt i de nationale landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammer. Det kan ske ved, at gruppen indstiller projekter til tilskud, iværksætter projekter eller andre aktiviteter med henblik på at skabe udvikling i lokalområdet. Et byrådsmedlem repræsenterer Byrådet i gruppen.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.