Letbanen

Retningslinjer

Letbanen samt standsningssteder og p-anlæg (cykel og bil) til letbanen fremgår af kortet.

Standsningssteder og p-anlæg til letbanen skal indpasses i forhold til bymiljøet og omgivelserne i øvrigt.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at der tages hensyn til standsningsstederne og forslag til nye p-anlæg ved planlægning i områderne omkring disse.

Redegørelse

For at sikre en overordnet fælles retning for den fremtidige planlægning deltager kommunen i regionssamarbejdet Business Region Aarhus. Et af planprincipperne for det strategiske plansamarbejde er at understøtte en sammenhængende infrastruktur på tværs af kommunegrænserne. Samarbejdet om udbygning af Letbanen er et eksempel på sådan et tværkommunalt samarbejde. Samarbejdet skal understøtte regionsområdets hastige vækst i arbejdspladser og bosætning. I Odder Kommune har Letbanen standsningssteder i Assedrup, samt i Odder by ved Rude Havvej, Parkvej og Odder Station. Konkret vil Odder Kommune arbejde for at fremme anvendelsen af Letbanen ved at planlægge for etablering af cykelstier langs Ballevej og Rude Havvej samt planlægge for etablering af fælles parkeringspladser.

Assedrup
Assedrup er en afgrænset by, men med udlæg af areal til "Grøn bosætning" vil der være en reel mulighed for, at der kan ske en udvikling med 20 boliger over en årrække. Hensigten er at understøtte en stationsnær byudvikling med let tilgængelighed til offentlig transport. I oplandet til Assedrup ligger en del andre småbyer Svorbæk, Tvenstrup og Nølev, hvor Nølev ligeledes er afgrænset og dermed en by, hvor der kan komme en mindre vækst.

Der kan ligge et kundepotentiale i at tiltrække yderligere kunder både fra Assedrup og fra de omkringliggende landsbyer.

Der skal arbejdes med at forbedre venteområdet, så der er læ for vind og regn, samt at skabe bedre mulighed for cykelparkering i tilknytning til standsningsstedet. Herudover bør det vurderes, om de nuværende parkeringsmuligheder på stedet er tilstrækkelige.

Odder by - Rude Havvej
Standsningsstedet ved Rude Havvej i Odder ligger centralt i forhold til kommunens erhvervsområder og områder udlagt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Endvidere ligger standsningsstedet i "gåafstand" til efterskolen Rudehøj og kommunens plejeboliger på Bronzealdervej.

Der ligger uudnyttede områder til erhverv og butikker til særligt pladskrævende varegrupper i umiddelbar tilknytning til standsningsstedet.

Der skal arbejdes med at udvide og eventuelt flytte cykelparkeringen i tilknytning til standsningsstedet. Konkret er det et problem, at den nuværende cykelparkering er placeret syd for Rude Havvej, mens toget standser på perronen nord for Rude Havvej.

Herudover vil etablering af parkeringsplads i tilknytning til standsningsstedet og de tilstødende erhvervsområder være fordelagtig.

Odder by- Parkvej
Standsningsstedet ved Parkvej i Odder ligger centralt i forhold til Handelsfagskole, kirke, kirkegård, boligområder og Odder Spektrum. Odder Spektrum danner ud over centrum for diverse sportsaktiviteter (badminton, håndbold, fodbold, gymnastik m.m.), også udgangspunkt for store kulturelle arrangementer, så som koncerter, teater, foredrag m.m.

Umiddelbart op til standsningsstedet ligger uudnyttede områder, der er planlagt til bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse områder udgør sammen med handelsfagskoleeleverne og brugerne af Odder Spektrum et kundepontentiale for letbanen.

Der skal arbejdes med at forbedre cykelparkeringsmulighederne på stedet, hvilket muligvis vil medvirke til, at flere af de nærliggende parcelhusområder øst og vest for banen vil bruge letbanen.

Adgangen fra parkeringspladsen ved Odder Spektrum til standsningsstedet bør synliggøres. I den forbindelse bør skiltning til standsningsstedet etableres.

Odder by - Stationen
Standsningsstedet i Odder er endestation for letbanen mod syd. En stor del af arealerne op til endenstationen huser i dag værksteder for banen.

Området er beliggende inden for centerafgrænsningen af Odder midtby med direkte adgang til de centrale dele af Odder by og i umiddelbar tilknytning til byens rutebilstation, herunder også bybussen.

Generelt er områderne omkring standsningsstedet udlagt og anvendt til bolig og erhverv. Ved ombygning af Letbanen åbnes der mulighed for, at der kan ske en omdannelse af baneområdet til boliger og erhverv, hvilket understøtter et fremtidigt kundepotentiale.

Standsningsstedet ligger i "gåafstand" til VitaPark Odder, som rummer parcelhuse (åben lav bebyggelse) og etageboliger, sundhedscenter, kulturinstitutioner, erhvervshus (innovation og iværksætteri), bypark m.m. Ca. 1 km. fra standsningsstedet ligger endvidere Odder Gymnasium.

Der skal arbejdes med at forbedre adgangen mellem VitaPark Odder og Stationen, blandt andet ved at skabe bedre passage over banearealet for gående og cyklister.

Derudover skal cykelparkeringen udbygges og overgangen på selve Odder Station mellem de 2 spor indbyrdes forbedres.

Endelig bør der arbejdes med at skabe større sammenhæng mellem standsningsstedet og den centrale bymidte via Holsteinsgade.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Læs mere

Kommuneplan

Cykel- vandreruter og ridestier