Kolonihaver

Retningslinjer

De eksisterende kolonihaveområder fremgår af kortet.

Inden for de mulige byvækstområder kan der udlægges arealer til kolonihaver.

Kolonihaveområder skal så vidt muligt ligge i eller nær byzone med let adgang fra boligområderne. Områderne skal normalt rumme mindst 20 haver pr. ha inkl. veje og fællesarealer, og husenes størrelse må ikke overstige 40 m².

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre mulighed for at etablere et tilstrækkeligt antal kolonihaver som supplement til etageboliger.

Redegørelse

I Odder Kommune findes i dag tre kolonihaveforeninger fordelt på to lokaliteter. HF Højvænget og Fjerkrækolonien i den østlige del af Odder by og Engparken tæt ved boldbanerne ved "Spektrum" i byens nordlige del. Engparken er et varigt kolonihaveområde. HF Højvænget og Fjerkrækolonien er beliggende i område, der skal tjene til støjafskærmning mod den planlagte østlige omfartsvej. 

Området mellem de eksisterende kolonihaver i Engparken og Odder Å er udlagt til fritidsformål. Arealet vil kunne anvendes enten til udvidelse af idrætsfaciliteterne i området eller til udvidelse af det eksisterende kolonihaveområde.

Der er ikke konkrete planer om at udlægge yderligere arealer til kolonihaver.

Kolonihaver skal tjene som et supplement til etageboliger. Dansk kolonihaveforbunds vejledende norm for arealudlæg er én kolonihave pr. ti etageboliger. Kolonihaverne kan udlægges inden for de mulige byvækstområder.

Kolonihaveområder skal fortrinsvis være offentligt ejede og udlejning skal finde sted gennem kolonihaveforbundet eller tilsvarende selvejende institution. Alternativt må det gennem tinglysning sikres, at haverne tjener deres almennyttige formål som supplement til etageboliger.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Læs mere

Kommuneplan
Fritid og kultur