Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer har Byrådet pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, der kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et bredt defineret miljøbegreb. Det omfatter den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.

Byrådet har foretaget en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017-2029.

Det er kun ændringerne af kommuneplanen, der skal miljøvurderes. I forhold til Kommuneplan 2013-2025 er der foretaget følgende ændringer:

Ændringer af strategier og retningslinjer: 

 • Grønt Danmarkskort
 • Økologiske forbindelser
 • Landskabelige interesser
 • Skovrejsning og skovrejsning uønsket
 • Målsætninger for forebyggelse af klimaforandringer
 • Business Region Aarhus
 • Retningslinje om Letbane
 • Cykelruter og stier
 • Grøn Bosætning
 • Natur og potentiel natur
 • Landbrugsområder

Ændringer af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning: 

 • Assedrup med boligområde til grøn bosætning
 • Bjerager
 • Boulstrup
 • Falling
 • Over Randlev
 • Sondrup
 • Torrild 
 • Fillerup
 • Ålstrup
 • Boligområde til grøn bosætning i Odder
 • Vindmølleområde
 • Erhvervsområder og centerområde i Odder 
 • Eksisterende ældre boligområde ved Rørtvej 

Sammenfattende redegørelse

På baggrund af høringen af kommuneplanforslaget og miljøvurderingen er der endvidere udarbejdet en sammenfattende redegørelse (§ 9-redegørelse) for:

 • Hvordan miljøhensyn er integreret i planlægningen.
 • Hvordan miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning.
 • Hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer.
 • Hvordan kommunen vil overvåge væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse.

Den sammenfattende redegørelse viser, at de ændringer, der er sket i Kommuneplan 2017-2029 i forhold til forslaget, der var fremlagt i offentlighedsfasen, er af en karakter, der ikke giver anledning til yderligere miljøvurdering af kommuneplanen.

Yderligere læsning Miljøvurdering af Kommuneplan 2017-2029 og den sammenfattende redegørelse i ”Læs mere” -boksen.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017  er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.