Internationale naturbeskyttelsesområder

Retningslinjer

De internationale naturbeskyttelsesområder fremgår af kortet.

Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg, tekniske anlæg og lignende eller udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Der må ikke planlægges for eller administreres således, at der åbnes mulighed for byggeri, anlæg eller aktiviteter i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, hvis denne påvirkning kan indebære forringelser for områdernes naturtyper eller de arter, som områderne er udpeget for.

Der må ikke planlægges eller administreres således, at yngle- eller rasteområder for arter nævnt på habitatdirektivets bilag IV beskadiges eller ødelægges, uanset om yngle- eller rasteområderne ligger inden eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

For Ramsarområder gælder, at tilladelser, dispensationer eller godkendelser skal administreres, så beskyttelsen af områderne fremmes.

Uanset ovennævnte kan der planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at der i den videre planlægning og ved enkeltsagsadministration ikke træffes dispositioner, der forringer de naturtyper og de planter og dyr, som de internationale naturbeskyttelsesområder skal beskytte. Dette kan også have betydning for planer og tilladelser til aktiviteter uden for områderne, hvis aktiviteterne forventes at medføre en påvirkning ind i de internationale naturbeskyttelsesområder eller forringer leve- eller voksesteder for arter nævnt på habitatdirektivets bilag IV uanset beliggenhed.

Redegørelse

De internationale naturbeskyttelsesområder er Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder. Samlet betegnes de Natura 2000 områder.

Ramsar områderne har til formål at beskytte vådområder, der har international betydning som levested for vandfugle

Fuglebeskyttelsesområder har til formål at beskytte vilde fuglearters levesteder.

Habitatområder har til formål at sikre beskyttelsen af naturtyper samt dyre- og plantearter, som i europæisk sammenhæng anses for truede. Habitatområderne omfatter ofte større landskaber, men er også i stor udstrækning sammenfaldende med EF-fuglebeskyttelsesområder.

I Odder Kommune er der to Natura 2000 områder. Natura 2000 område nr. 56: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og Natura 2000 område nr. 59: Kysing Fjord.

Natura 2000 område Horsens Fjord er både Habitatområde, Ramsarområde og Fuglebeskyttelsesområde.

Natura 2000 område Kysing Fjord er kun Fuglebeskyttelsesområde.

Habitatdirektivets artikel 12 indeholder desuden et krav om streng beskyttelse af forskellige arter nævnt på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter). Det betyder, at myndighederne ved planlægning og afgørelser skal sikre, at bilag IV arternes yngle- eller rasteområder ikke beskadiges.

Konsekvensvurdering

Planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvensvurderes. Det gælder for planer både inden for og udenfor de udpegede områder.

Ved tilladelser, dispensationer eller godkendelser, der vil kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde, skal det fremgå af afgørelsen, at det ansøgte ikke indebærer forringelser af naturtyperne eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, som området er udpeget for.

Natur- og handleplaner

I henhold til miljømålsloven udarbejder staten "Naturplaner" for Natura 2000-områderne. Hver naturplan indeholder målsætninger og retningslinjer for det pågældende Natura 2000 område både på et overordnet plan og for de naturtyper og arter, som området skal beskytte. Nuværende naturplan er gældende for perioden 2016-2021.

Der er i naturplanerne både beskrevet langsigtede mål, og mål der skal være opfyldt indenfor gældende planperioden.

Med baggrund i naturplanerne udarbejder Byrådet "Handleplaner". Handleplanerne beskriver hvilke metoder og forvaltningstiltag kommunen vil anvende for at realisere målene i statens Naturplaner.

Målene i naturplanerne skal foregå ved en frivillig indsats fra lodsejernes side. Der kan søges om finansiering fra en række støtteordninger finansieret af staten. Det er Byrådets ansvar, at målene nås både på kort og på lang sigt.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.