Økologiske forbindelser

Retningslinjer

De økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbindelser fremgår af kortet.

De økologiske forbindelser skal sikre, at ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres.

De potentielle økologiske forbindelser skal søges udtaget af intensiv landbrugsdrift, således at ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge udbygges og forbedres.

De økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbindelser skal normalt søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner skærer de økologiske og de potentielle økologiske forbindelser, skal anlæggene indrettes med faunapassager, så dyrelivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved væsentlige, eksisterende spærringer i de økologiske forbindelser bør passage søges sikret normalt gennem anlæg af faunapassager eller lignende.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at opretholde og skabe ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursammenhænge uden væsentlige spærringer.

Redegørelse

De udpegede økologiske forbindelser er snævert afgrænsede forbindelseslinjer af stor betydning for udbredelse og spredning af det åbne lands vilde dyreliv. Typisk ligger disse forbindelseslinjer på lavbundsarealer, men for at sikre ubrudte forløb er der også udpeget økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser på højbundsarealer.

Udnyttelsen af landskabet til intensiv landbrugsproduktion, vejanlæg og byudvikling har reduceret og opsplittet naturen. Dermed er levesteder og spredningsmuligheder for dyrelivet tilsvarende blevet reduceret, idet f.eks. en kornmark eller en vejdæmning kan være en uovervindelig barriere for mange af det åbne lands dyrearter.

Mange dyrearter har lav mobilitet og fjerner sig ikke langt fra deres typiske levesteder. Det er derfor nødvendigt for at sikre vidt udbredte og genetisk sunde bestande af det åbne lands vilde dyrearter, at der findes et net af sammenhængende natur, der kan sikre dyrenes spredning mellem adskilte lysåbne naturarealer og mellem adskilte skove. Dette netværk af sammenhængende natur kaldes økologiske forbindelser.

De økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbindelser er udpeget primært med tanke på større pattedyr som odder, grævling og mårdyr, men vil også kunne opfylde en lang række mindre krævende arters behov for naturindhold og natursammenhæng. De økologiske forbindelser har også væsentlig betydning for udbredelsen af vilde planter og vil samlet set have en positiv effekt for øget biodiversitet.

De økologiske forbindelser ligger inden for de udpegede naturområder og inden for skovene. De omfatter i hovedsagen de vandløbs- og sønære arealer i ådalene, hvor de eksisterende natursammenhænge er gode. Eksisterende skovområder, der ligger i tilknytning til eller fungerer som en del af de økologiske forbindelser, forstærker forbindelsernes værdi og funktion.

De potentielle økologiske forbindelser omfatter forbindelser gennem dyrkede landbrugsområder. Inden for de potentielle økologiske forbindelser vil man på sigt arbejde for, at forbindelserne udtages af den intensive landbrugsdrift således, at ubrudte sammenhænge mellem eksisterende naturområder sikres. Hermed udbygges og styrkes de økologiske forbindelser som funktionelle spredningsveje for planter og dyr.

De potentielle økologiske forbindelser er alle udlagt inden for potentielle naturområder eller inden for skovområder.

Nye økologiske forbindelser

Der er i denne planperiode udlagt to nye økologiske forbindelser mod Århus Kommune, således at der skabes sammenhæng over kommunegrænsen. Derudover er der udlagt en ny økologiske forbindelse gennem Natura 2000 området - Horsens Fjord, Havet øst for og Endelave.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.