4 E 3 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  4 E 3

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  4

 • Bebyggelsesprocent af

  0

 • Max. bebygget grundareal i %

  50%

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. bygningshøjde

  17

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed, og at der kun undtagelsesvis indrettes eller opføres boliger i området. Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn. Undtaget herfra er dog strækningen langs Houvej.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

 • Zonenotat

  Området der ikke er omfattet af lokalplan 4001 er landzone.

 • Status

  Vedtaget