5 BE 1 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  5 BE 1

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  5

 • Max. bebyggelsesprocent

  42% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Bebyggelsesprocent af

  4

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  20

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Dele af området ligger inden for centerområdet i Hov. Områdets anvendelse fastlægges til boliger, erhverv og butiksformål udstykket efter sokkelgrundsprincippet. I området må ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater. Inden for området skal sikres areal til bådoplag om vinteren.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der kan opføres ny bebyggelse i henholdsvis 2, 3 og 4 etager med sadeltag og en hældning på 45 grader. Variationen i bebyggelsens højde skabes ved, at - bygninger i 2 etager kan opføres med en facadehøjde på op til 6 m og en kiphøjde på op til 12 m over et fastast niveauplan - bygninger i 3 etager kan opføres med en facadehøjde på op til 9 m og en kiphøjde på op til 15 m over et fastast niveauplan - en enkelt bygning i 4 etager kan opføres med en facadehøjde på op til 12 m og en kiphøjde på op til 18 m over et fastast niveauplan Niveauplan kan være eksisterende terræn eller et hævet plateau i op til 0,8 m over eksisterende terræn. Ny bebyggelse mod Havnepladsen og havnebassinet skal placeres med facaden i facadebyggelinjen, der er vist på kort nr. 1, side 3. Øvrig bebyggelse skal opføres efter principperne i de vejledende byggefelter, der ligeledes er vist på kort nr. 1, side 3 samt i varierede bygningshøjder efter principperne i Helhedsplan for Hov Havn med sadeltage og markante gavlmotiver mod havet. I lokalplaner skal der fastlægges byggefelter i overensstemmelse med bebyggelsen, der er vist i helhedsplanen. Bygningen, der kan opføres i 4 etager skal placeres i hjørnet ved havneindløbet og kan gives en anden udformning end den øvrige bebyggelse. Visuel kontakt til vandet opretholdes. Vedrørende det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og de maksimale butiksstørrelser for detailhandel henvendes til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, under "Byggeri og infrastruktur" - "Bebyggelse" - "Detailhandel".

 • Opholds- og friarealer

  Der skal friholdes et areal langs vestkajen på minimum 6,0 m til promenade for at sikre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder.

 • Miljøforhold

  Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

 • Status

  Vedtaget