5 C 3 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  5 C 3

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  5

 • Max. bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Bebyggelsesprocent af

  4

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Hele området ligger inden for centerområdet i Hov. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter, hoteller, mindre værksteder, lager, liberale erhverv, offentlige formål og boliger. Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal. Eksisterende torve og stier skal bevares, dog således at nye pladsdannelser kan etableres, hvor det forbedrer bybilledet og centrets funktion. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Vedrørende det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og de maksimale butiksstørrelser for detailhandel henvendes til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, under "Byggeri og infrastruktur" - "Bebyggelse" - "Detailhandel".

 • Miljøforhold

  Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

 • Status

  Vedtaget