8 BL 1 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  8 BL 1

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  8

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Bebyggelsesprocent af

  2

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til blandede bolig- og erhvervsformål (liberale erhverv, hotel/kro/restaurant, butikker til lokalområdets forsyning, mindre håndværks- og produktionsvirksomheder samt mindre butikker tilknyttet håndværks- og produktionsvirksomheder, som kan indpasses i området uden genevirkninger), offentlige formål og boligbebyggelse. I området må ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen gives en ydre udformning, der harmonerer med beliggenheden i en landsby, herunder ved valg af farver og materialer, og placeres med den længste facade parallel med gaden og i flugt med gadens øvrige bebyggelse. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. Butikker til lokalområdets forsyning må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 1.000 m2.

 • Notater

  Jernbanestrækningen mellem Odder og Hundslund, herunder stationen i Hundslund, er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø og udgør en del af rammeområdet. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.

 • Status

  Vedtaget