1 B 3 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  1 B 3

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  1

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Bebyggelsesprocent af

  4

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  10.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse, med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lignende of-fentlige formål, samt butikker til betjening af området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager uden udnyttelig tagetage. Den maksimale bygningshøjde er 8,5 m over terræn for åben-lav bebyggelse. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

 • Miljøforhold

  Del af området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

 • Notater

  Boligforeningshuse på Rørthvej, som udgør en del af rammeområdet, er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.

 • Status

  Vedtaget