1 C 11 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  1 C 11

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  1

 • Max. bebyggelsesprocent

  155% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Bebyggelsesprocent af

  4

 • Max. bebygget grundareal i %

  50%

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  4.5

 • Max. bygningshøjde

  18

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter og andre forlystelser, hoteller, mindre værksteds- og lagervirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål samt boliger. Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Områdets særlige miljømæssige kvaliteter bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Eksisterende bevaringsværdig bebyggelse med klassifikation 1 - 3 i "Byatlas Odder" må kun nedrives eller ændres efter Byrådets tilladelse (Rosensgade 16, 18, 20 - Åbygade 1C). Den centrale bebyggelse ud mod torvet opretholdes i 4 etager med udnyttelig tagetage og aftrappes mod siderne til 3 etager med udnyttelig tagetage. Ny bebyggelse langs Åbygade opføres som en sluttet bebyggelse med en husdybde på højst 12 m i mindst 2 etager med udnyttelig tagetage og max. 3 etager med udnyttelig tagetage samt en maksimal bygningshøjde på 16 m. Ny bebyggelse langs sti mod Åparkeringen må opføres i maksimalt 2 etager med udnyttelig tagetage og en maksimal bygningshøjde på 12 m. Vedrørende det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og de maksimale butiksstørrelser for detailhandel henvendes til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, under "Byggeri og infrastruktur" - "Bebyggelse" - "Detailhandel".

 • Opholds- og friarealer

  I hver karré skal udlægges de fornødne friarealer.

 • Infrastruktur

  Det eksisterende vejnet med torve og stier bevares, dog således at nye pladsdannelser skal kunne etableres, hvor dette er forbedrende for det eksisterende bybillede og centrets funktion. Der kan etableres stiforbindelse langs Odder Å.

 • Notater

  Centralhotellet, som udgør en del af rammeområdet, er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.

 • Status

  Vedtaget