1 C 23 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  1 C 23

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  1

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Bebyggelsesprocent af

  4

 • Max. bebygget grundareal i %

  33%

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter og andre forlystelser, hoteller, mindre værksteds- og lagervirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål samt boliger. Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Ny bebyggelse langs Banegårdsgade opføres i 2 etager uden udnyttelig tagetage, den øvrige bebyggelse i højst 1 etage. Ny bebyggelse langs Banegårdsgade skal opføres i gadelinje. Vedrørende det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og de maksimale butiksstørrelser for detailhandel henvendes til kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, under "Byggeri og infrastruktur" - "Bebyggelse" - "Detailhandel".

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges alene til boligformål.

 • Opholds- og friarealer

  I hver karré skal udlægges de fornødne friarealer.

 • Miljøforhold

  Del af området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

 • Status

  Vedtaget