3 E 1 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  3 E 1

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  3

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Bebyggelsesprocent af

  4

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, mindre forretningsvirksomhed, og en enkelt bolig (bestyrer, portnerbolig og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene, spånsiloer og lignende bygningsdele, som er nødvendige for en bygnings- eller et anlægs drift.

 • Miljøforhold

  Der må ikke etableres virksomheder og anlæg, der medfører særlige gener i form af støj-, luft- eller vandforurening.

 • Notater

  Landsbyen Rude er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.

 • Status

  Vedtaget