3 S 1 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  3 S 1

 • Generel anvendelse

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Plandistrikt

  3

 • Max. bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Bebyggelsesprocent af

  4

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål. Ingen grund udstykkes med en mindre grundstørrelse end 800 m². Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må på hver enkelt ejendom højst opføres 1 sommerhus. Eksisterende sommerhusbebyggelse med udnyttet tagetage og en bygningshøjde på op til 6,5 m over terræn kan erstattes af lignende bebyggelse. Facadehøjde til overkant tag må maks. være 3 m målt fra niveauplan.

 • Notater

  Fortidsmindet Rude Strand langhøj er beliggende i området.

 • Status

  Vedtaget